ITINERARY

DAYDATEPORTARRIVALDEPARTUREACTIVITY*
1Thu, Nov 12, 2020 -6:00 PMDocked
2Fri, Nov 13, 2020 8:00 AM6:00 PMDocked
3Sat, Nov 14, 2020 8:00 AM6:00 PMDocked
4Sun, Nov 15, 2020 At Sea ---
5Mon, Nov 16, 2020 8:00 AM6:00 PMDocked
6Tue, Nov 17, 2020 At Sea ---
7Wed, Nov 18, 2020 9:00 AM4:00 PMDocked
8Thu, Nov 19, 2020 At Sea ---
9Fri, Nov 20, 2020 At Sea ---
10Sat, Nov 21, 2020 At Sea ---
11Sun, Nov 22, 2020 At Sea ---
12Mon, Nov 23, 2020 At Sea ---
13Tue, Nov 24, 2020 9:00 AM6:00 PMDocked
14Wed, Nov 25, 2020 8:00 AM6:00 PMDocked/Tender
15Thu, Nov 26, 2020 8:00 AM6:00 PMDocked
16Fri, Nov 27, 2020 7:00 AM5:00 PMDocked
17Sat, Nov 28, 2020 8:00 AM-Docked
*Itinerary and schedule is subject to change.